เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริษัทสยามโปร ดายเค็ม ได้จัดอบรมภายใน หัวข้อ “กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen” โดยบริษัทได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งความสนุกสนานในการทำ workshop และนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป