ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท สยามโปร ดายเค็ม ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ในกิจกรรม CSR “แบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้พิการบ้านนนทภูมิ ” ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562